Yllätyksiä Jyrkkälässä

Projektitiimimme tehtävänä oli toteuttaa yllätyksellinen tapahtuma Turussa, Jyrkkälän alueella. Tiimissämme oli kolme jäsentä, kaikki Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijoita. Yhteistyökumppaneitamme olivat Jyrkkälän kirjasto, KOy Jyrkkälänpolku, Turun kaupungin nuoriso- ja vapaa-aikatoimi sekä Sale Jyrkkälä. Tukea kyseisiltä tahoilta saimme tapahtumaan tilojen, henkilökunnan, tuotteiden sekä tarvikkeiden muodossa.

Jyrkkälä sijaitsee Turussa ja on suhteellisen lähellä keskustaa ja keskisiä palveluita. Lähiön alueella asuu laajasti eri ikäryhmistä, kulttuureista ja tulotasoista tulevia henkilöitä. Alue on kokenut suuria muutoksia estetiikassaan ja rakennusratkaisuissa viimeisimpien vuosien aikana. Kohderyhmän laajuuden vuoksi halusimme saavuttaa henkilöt, joiden uskoimme olevan sellaisessa asemassa alueella, että he kykenevät tiedottamaan tilaisuudesta verkostoilleen. He olisivat ikään kuin viestinviejiä. Alueen yhteisöt ovat todella monenlaisia ja laajoja, mutta suurimmat niistä ovat kuitenkin ikäihmisiin painottuneita. Täten aktiiviset toimijat alueella eivät välttämättä tavoita koko alueen tarvetta, vaan ulkopuolisille toiminnan tarjoajille löytyy alueella tilaa.

Lisäsimme tapahtumaamme tavoitteeksi lähiön asukkaiden yhteenkuuluvuuden edistämisen ja asuinalueen mahdollisuuksien markkinoimiseen. Pyrimme toiminnassamme huomioimaan kaikki ikäryhmät ja heidän tavoittamisensa. Tapahtuman oli tarkoitus olla näkyvissä ja koettavissa alueen konkreettisissa sekä virtuaalisissa yhteisöissä. Yhteisöjen tavoittaminen oli tapahtumamme tärkein työskentelyosuus, sillä konkreettisen toiminnan tarkoituksena oli ainoastaan aktivoida asiakasryhmää toimimaan omaksi edukseen lähiössä.

Tavoitteiksemme nousivat osallisuuden edistäminen, ikäryhmien välinen vuoropuhelu, alueen toimijoiden intressien yhdistäminen, sekä alueella tuotetun kulttuurin edistäminen. Tapahtumamme tarkoituksena oli tavoittaa lähiön asukkaita ja osallistaa heitä asuinalueensa yhteisölliseen toimintaan, kulttuurisen sekä muun yhdistävän toiminnan avulla . Asukkaiden motivointi tapahtumaan ja sen jälkeiseen toiminnan ylläpitoon oli ensiarvoisen tärkeää tavoitteidemme toteutumisen kannalta: asukkaita motivoitiin kilpailuilla, esityksillä, sekä yhteisellä toiminnalla.

Kuva #minunlahioni-kilpailusta: Hanna Kivioja 

Tapahtuma järjestettiin lähiön alueella, kahdessa eri toimipisteessä. Nämä tilat olivat aamupäivällä kiinteistöosakeyhtiön omistama tila ja iltapäivällä toimintaa oli nuorisotilan ja kirjaston tiloissa. Tapahtumapäivän sisältönä oli alueen omien aktivointimahdollisuuksien huomioiminen, johon otimme pääpainoksi kaupunkiviljelymahdollisuudet ja niiden kehittämisen/hyödyntämisen. Keskipäivän tarjosimme asukkaille elävää musiikkia, yhdessäoloa, pelejä, sekä kirjaston toimesta poistokirjojen myyntiä ja pinssien tekoa.

Tapahtumamme pääpaino oli alueen asukkaissa, eikä koko Turun alueen laajuisessa yhteisössä. Ryhmämme ei kokenut siksi tapahtuman markkinointia ”ulkopuolisiin” medioihin yhteisöllisyyttä lisäävänä tai alueella tehtävää työtä edistävänä. Vaikka tiedostamme medioiden kyvyn edistää hankkeen näkyvyyttä ja saada heidän kauttaan positiivista huomiota hankkeelle, koimme tässä tapauksessa riittäväksi kohdentaa markkinointia suoraan asiakasyhteisöillemme.

Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottaminen olivat tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisiä: Tapahtuma järjestettiin konkreettisesti sellaisissa tiloissa, jotka ovat esteettömät. Myös päivän toiminnalliset osuudet oli suunniteltu huomioiden erityisryhmät sekä liikuntarajoitteet. Sillä, että huomioimme nämä asiat, madalsimme psyykkisen -ja sosiaalisen saavutettavuuden rimaa. Psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus huomioitiin tapahtumassa ohjaustavoissa ja aidossa asiakaskohtaamisessa. Pidimme myös huolta, että jokaisen oli mahdollista tulla mukaan toimintaan emmekä sulkeneet mitään ryhmää tapahtuman ulkopuolelle.

Kuva #minunlahioni-kilpailusta: Joonas Hyvönen

Motivaation tärkeys yhteisöllisyyden luomisessa alueelle on sidoksissa yhteisöjen kiinteyteen ja haluun toimia tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ilman tätä kantavaa voimavaraa ei toiminta, jota ryhmämme toivoo alueelle, toteudu. Ryhmien tavoittaminen jäi toivottua vähemmäksi, osittain siitä syystä, että toiminnan edistämisen kannalta olennaisin kontakti tunnistettiin ja löydettiin vasta aivan juuri ennen tapahtumaa. Muiden syiden lisäksi myös sää oli tapahtumapäivänä erittäin huono.

Tavoitteeksi kuvakampanjaan ja itse konkreettiseen tapahtumaan tiimimme asetti realistisilta tuntuvat luvut: Kuvakampanjaan odotimme osallistuvan 30 henkilöä, sekä tapahtumapäivään 50 Jyrkkälän asukasta. Tapahtumapäivään tiimimme oli suunnitelmissa varannut edellä mainitun kampanjan lisäksi kaupunkiviljelytietoiskun sekä yhteisötaideteokseksi suunnatun ruutuhyppyruudukon maalauksen. Tapahtumaan osallistui lopulta vain muutamia henkilöitä (alle 20) ja kuvakilpailuun alle 5. Konkreettiset tavoitteet eivät siis täyttyneet. Yksi ihminen on kuitenkin kiinnostunut kaupunkiviljelystä kylttiemme ja ohjeidemme perusteella. Olemme siis saaneet edes yhden ihmisen aktivoitumaan – ehkä se siitä lähtee!

Iida Viljakainen, Inkeri Pyötsiä, Tuomas Roine